Název disertační práce / title of the doctoral thesis:
 
HLINĚNÉ POVRCHY V SOUČASNÉ ARCHITEKTUŘE
EARTHEN SURFACES IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE

Abstrakt:
     Předmětem disertační práce jsou povrchy tvořené nepálenou hlínou uplatňované v architektuře. Práce se zaměřuje především na důkladné zmapování a analýzu současné situace. Neopomíjí však ani historické kořeny hliněných povrchů na území dnešní České republiky, ve kterých hledá souvislosti s dnešní praxí. Z důkladného zhodnocení současné situace pak práce vyvozuje závěry, kterými jsou perspektivy a možné tendence budoucího vývoje hliněných povrchů, a to jednak v mezích architektury, jednak přesahující do dalších oborů.
Abstract:
    The theme of this thesis are surfaces made of unburned earth and used in architecture. The thesis focuses mainly on detailed mapping and analysis of the present state. However, it does not omit the historical roots of earthen surfaces in the area of today`s Czech Republic. In these roots it looks for connections with contemporary practice. The thesis deduces conclusions from thorough evaluation of the present situation – it shows perspectives and possible drift of the future development of earthen surfaces. Both in the field of architecture and in areas broadening this field.
Klíčová slova:
     Nepálená hlína, trvale udržitelný rozvoj, interiérové klima, lidová architektura, hliněná omítka, hliněná malba, hliněná podlaha, hliněná konstrukce, hliněný povrch, estetika, výtvarná technika, dekorační technika.
Key words:
     Unburned earth, sustainable development, interior clime, vernacular architecture, earth plaster, earth paint, earth floor, earth construction, earth surface, aesthetics, art technique, decorative technique.
 
Vedoucí práce / supervisor:
doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc.
 
Oponenti / opponents:
prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.
Ing. arch. Zuzana Kierulfová
 
Zpracováno na / created at:
Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně, v Ústavu stavitelství
Brno University of Technology, Faculty of Architecture, Department of Engineering
 
Obhájeno / successfully defended:
v Brně, 5. 11. 2012
Brno, the Czech Republic, 5. 11. 2012